Press "Enter" to skip to content

Tag: Siamese Rough-Bush

ยาสีฟันจากต้นข่อย

ข่อย เป็นไม้ยืนต้น มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศจีน และในอินเดีย สูงประมาณ 5-10 เมตร มีใบขนาดเล็กสีเขียว ใบแข็งหนา ขอบใบมีรอยหยักเล็กน้อย ใบสากจับแล้วไม่ลื่นมือ ออกดอกเป็นช่อสีเหลืองอมขาว ผลกลมขนาดเล็ก เมื่อสุกจะมีสีเหลือง ขึ้นได้ดีในที่ร้อนและชื้น จนถึงภูมิอากาศแล้ง ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด หรือการตอนกิ่ง